ศรีสะเกษ หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ศรีสะเกษ หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ศรีสะเกษ หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ศรีสะเกษ หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ศรีสะเกษ Ø
หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานศรีสะเกษ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5832 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 119446

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขาย

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ไม่รวมค่าค

งานประจำ : 15,000 บาท ไม่รวมค่าค ศรีสะเกษ
รับผิดชอบการวางแผนการขาย บริหารทีมงาน ควบคุมการดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่และควบคุมการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขายและลูกค้าพึงพอใจ

หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 119441

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมบอยเลอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมบอยเลอร์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 ศรีสะเกษ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ควบคุมดูแลหม้อไอน้ำ Boiler

หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 119442

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ศรีสะเกษ
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการรับ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการผลิตและคลังสินค้า
- วางแผนการรับวัตถุดิบและสินค้า
- ควบคุมการรับวัตถุดิบและสินค้า
- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบข้อมูลการรับ
- แก้ไขปัญหาการรับวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามเอกสาร

หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 119440

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง ศรีสะเกษ
1.รับผิดชอบสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและผู้รับจ้างภายนอก
2.รับผิดชอบการทำค่าแรงพนักงานรายเดือน รายวัน รายกะ
3.รับผิดชอบงานธุรการในการดูแลจัดเก็บเอกสารพนักงาน ดำเนินการรับจ่ายเอกสาร,จัดเตรียมเอกสารว่าจ้าง
4.รับผิดชอบดูแลรักษาตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของสภาพรถยนต์ ก่อนนำไปใช้งาน
5.รับผิดชอบดูแลสวัสดิการของพนักงาน ยื่นประกันสังคม ดูแลอาคารและสถาานที่ให้อยู่ในความปลอดภัย

หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 119447

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท

งานประจำ : 25,000 - 30,000 บาท ศรีสะเกษ
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำบัญชีต้นทุนและบัญชีทั่วไป เพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้องและเสร็จทันเวลา
ดูแลงานด้านบริหารบัญชี จัดให้มีรายงานเพื่อการบริหารตามกำหนดเวลา
กำกับดูแลสินทรัพย์บริษัทที่ฝ่าย/ส่วนงานต่างๆใช้งานอยู่ให้บำรุงรักษาและทำประกันภัยตามความเหมาะสม
จัดให้มีการบันทึกรายการบัญชีที่ถูกต้อง และครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย
ปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ตามกำหนดระยะเวลา
วิเคราะห์รายการผิดปกติหรือรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
กำกับดูแลให้มีการบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่า
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 119445

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. ศรีสะเกษ
รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และบริหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ฯ
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 119449

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท

งานประจำ : 12,000 - 15,000 บาท ศรีสะเกษ
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกับคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119448

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ศรีสะเกษ
รับผิดชอบการ วิเคราะห์/ออกแบบ และควบคุมระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุง(การบำรุงรักษา)และบอยเลอร์ ให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม คุมค่า คุ้มเวลา และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานกำหนด
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119451

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาทไม่รวมค่

งานประจำ : 12,000 - 15,000 บาทไม่รวมค่ ศรีสะเกษ
รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย สรุปและจัดทำรายงานขาย ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119444

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ศรีสะเกษ
รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาส่งมอบ
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119443

ตำแหน่งงานว่างเลขาประธานกรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานว่างเลขาประธานกรรมการบริษัท

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ศรีสะเกษ
รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ฯ และการจดบันทึกรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงานของกรรมการผู้จัดการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119450

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 ศรีสะเกษ
รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารของฝ่ายขาย และสรุปจัดทำรายงานขาย ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 117620

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
-ตรวจสอบรูปแบบและรายการก่อสร้าง เพื่อจัดทำ Shop Drawings หรือแบบขยายต่างๆ ตามความจำเป็น
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบฯ รวมถึงการแก้ไขรูปแบบฯ ตามความจำเป็น
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117619

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
เขียนแบบ Shop Drawings และแบบอื่นๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117618

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าสโตร์/คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าสโตร์/คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- จัดสรรพื้นที่บริหารการจัดเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- อนุมัติเอกสารเบิก-จ่ายของ เข้าออก จากคลังสินค้า
- ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในคลังตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการส่งของให้กับหน้างานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร และนอกองค์กร เพื่อให้งานที่กำหนดสำเร็จลุล่วง และมีประสิทธิภาพ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117615

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำสำนักงาน (Office Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำสำนักงาน (Office Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
**ประสานงานผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา ในการจัดเตรียมเอกสารด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น
- เอกสารควบคุมสำหรับงานก่อสร้าง
- เอกสารประกอบการบริหารงานก่อสร้าง
- เอกสารสำหรับการส่งมอบงาน
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117623

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการ บัญชี-การเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการ บัญชี-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
• จัดทำและบันทึกเอกสารทางบัญชี
• ดูแลการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน สำนักงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
• รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117622

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 117617

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ - จป.เทคนิค)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ - จป.เทคนิค)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- จัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในหน่่วยงาน แผนป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบติดตามวิธีการทำงานและสภาพการทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัย ตามที่ได้วางแผนไว้
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117616

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ติดต่อ Supplier เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา ตามที่ไซด์งานต้องการ
- เปิดใบสั่งซื้อ ตามรายการที่อนุมัติ และจัดส่งให้ทันตามกำหนด
- รับวางบิลจาก Supplier ตรวจเอกสารและส่งให้บัญชีทำเรีื่องชำระค่าสินค้า
- ลงบันทึกรายการ Stock ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 7 วันที่ผ่านมา

หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ฝึกงานศรีสะเกษ งานชั่วคราวศรีสะเกษ งานนอกเวลาศรีสะเกษ งานประจำศรีสะเกษ งานราชการศรีสะเกษ งานต่างประเทศศรีสะเกษ งานอื่นๆศรีสะเกษ
หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ฝึกงานศรีสะเกษ งานชั่วคราวศรีสะเกษ งานนอกเวลาศรีสะเกษ งานประจำศรีสะเกษ งานราชการศรีสะเกษ งานต่างประเทศศรีสะเกษ งานอื่นๆศรีสะเกษ